2023Թ. ՄԱՅԻՍԻ 25-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023Թ.  ՄԱՅԻՍԻ  25-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․ Զեկուցում  ՄԿԾ-ների մշակման, ներդրման, վերանայման, բարելավման և հաստատման քաղաքականության վերլուծության վերաբերյալ:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

 գծով պրոռեկտոր  Լ.Կոստանդյան

2. Համալսարանի ենթակառուցվածքների միջև համագործակցության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացման խնդիրները:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

 գծով պրոռեկտոր  Լ.Կոստանդյան

3․ Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական առաջընթացի  մեխանիզմների և համապատասխան չափորոշիչների ներդրում:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

 գծով պրոռեկտոր  Լ.Կոստանդյան

4․ 2023-2024 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի բակալավրի կրթական ծրագրի «Թարգմանչական գործ» (անգլերեն և հայերեն) մասնագիտության ուսումնական պլանի հաստատման հարցը:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

 գծով պրոռեկտոր  Լ.Կոստանդյան

5․«Բնական գիտությունների» ֆակուլտետի  բակալավրի կրթական ծրագրով «Մաթեմատիկա» (011401.05.6), «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» (061101.02.6) մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման համակարգի 2022-23 ուսումնական տարվանից ներդրված ուսումնական պլաններում փոփոխությունների կատարման հարցը.

  • քննությունների և ստուգարքների կրեդիտների համապատասխանեցում ըստ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի» հիմնադրամի ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման, հաշվառման կանոնակարգի 6.1 և 6.2 կետերի,
  • որոշ դասընթացների դասիչների փոփոխություն՝ («Մաթեմատիկա» (011401.05.6) – ուսումնական պլանների 3, 4, 5, 6, 12, 55 համարներով դասընթացների դասիչները, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» (061101.02.6) – ուսումնական պլանների  3, 4, 5, 6, 12 համարներով դասընթացների դասիչները),
  • կուրսային աշխատանքների սյունակում՝ փոփոխություն:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

 գծով պրոռեկտոր  Լ.Կոստանդյան

6. Հաղորդում համալսարանում հրատարակչական աշխատանքների  վերաբերյալ:

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

7․2021-25թթ. ՎՊՀ բարելավման գործողությունների պլանի կատարման վիճակը:

Զեկ.՝ Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Ա.Խաչատրյան

8․ Անձնակազմի գնահատման նոր մեխանիզմների խնդիրների վերլուծություն:

Զեկ.՝ ՄՌԿ բաժնի վարիչ Հ.Ղարաքեշիշյան

9․ ՈՒԳԸ տարեկան հաշվետվություն:

Զեկ.՝ ՎՊՀ  ՈՒԳԸ  նախագահ Լ.Հարությունյան

10․ Զեկուցում մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաների դրվածքի և արդյունավետության բարձրացման ուղիների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ ամբիոնի վարիչներ

11․1․Կանոնակարգի  քննարկում և հաստատում:

  • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի  մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2023-2024 ուսումական տարվա ընդունելության կանոնակարգի հաստատում:

11․2․Կարգերի և կանոնակարգերի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի  Ընդհանուր բաժնի կանոնակարգ››-ի փոփոխությունների նախագծի քննարկում և հաստատում:
  • Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանում ուսանողական նպաստների, պետական և անվանական կրթաթոշակների տրամադրման կարգի»         

2023թ. ապրիլի 6-ին ՀՀ Կառավարության թիվ 462-Ն որոշմամբ «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ) և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգում (ընդունված ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշմամբ) հաստատված փոփոխությեուններին համապատասխանեցում:

Զեկ.՝ իրավաբան Ք․Ղազարյան

12.Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Նարե Հովհաննիսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի փոփոխության հաստատում։

Զեկ.՝ գիտահետազոտական աշխատանքների

և նորարարությունների և

 համագործակցության  բաժնի

ղեկավար՝    Ա. Հարությունյան

13․ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոսներ Վ. Խ. Միրզոյանի, Տ. Զ. Մալումյանի և Մ. Յու. Միքայելյանի ‹‹Մասնագիտական այրումը մանկավարժական գործունեության մեջ›› /Ախտորոշում, կանխարգելում և շտկում/ տեսագործնական ձեռնարկի /կրթության ոլորտի աշխատողների համար/տպագրության երաշխավորելու հարցը։

Զեկ.՝ մանկավարժության և հոգեբանության

ամբիոնի վարիչ Լ․Բաղդասարյան

Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի     նիստից 3 օր առաջ:

                       բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում` վարչական- գիտ.-Գիտ.խորհուրդ –25.05.2023թ.:                                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

15.05.2023թ.

Previous Article
Next Article