2022Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022Թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  24-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․Հաղորդում  ՎՊՀ–ում կազմակերպված վերապատրաստումների, ՊԴ և ՈՒՕ  աշխատակազմի որակավորման  բարձրացման բարելավման մասին:

Զեկ.՝ կրթական բարեփոխումների և

վերապատրաստման կենտրոնի

ղեկավար Վ.Նազարյան

2․Հաղորդում համալսարանում հրատարակչական աշխատանքների  վերաբերյալ:

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների գծով

 պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

3․Հաշվետվություններ 2021-2022թթ. ուսումնական տարում հաստատված գիտական խմբերի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ գիտական խմբերի ղեկավարներ

4․Հաղորդում 2022-23 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ 2022-23 ուստարվա բակալավրիատի

 և մագիստրատուրայի ընդունելության

պատասխանատու քարտուղար Վ.Նազարյան

5․ «011401.05.6 Մաթեմատիկա» կրթական ծրագրի 2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին կուրսի համար վարձավճարի հաստատման հարցը։

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների

կառավարման բաժնի ղեկավար՝ Ա.Գևորգյան

6․1.Կարգերի և կանոնակարգերի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի ներքին կարգապահական կանոններում  փոփոխությունների կատարման առաջարկություն:                      

Զեկ.՝  իրավաբան՝ Ք. Ղազարյան

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

 Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման  հաշվառման կանոնակարգում փոփոխությունների կատարման առաջարկություններ:

 Զեկ՝ իրավաբան՝ Ք. Ղազարյան,

ուսումնական աշխատանքների գծով

                                                                                             պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով  ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգում փոփոխությունների կատարման առաջարկություններ:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

                                                                                              պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

6․2. Ընթացակարգի քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների անձնական գործերի վարման ընթացակարգի հաստատում։

 Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

                                                                                              պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ուսանողի անձնական գործ վարելու կարգի ուժը կորցրած ճանաչելու  հարցը

 /Ընդունվել է ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ գիտխորհրդում՝ արձ․ թիվ 9, 21․11․2013թ․/։

Զեկ՝ իրավաբան՝ Ք. Ղազարյան

7. Արվեստի և սպորտի ամբիոնի  մ․գ․թ․, դոցենտ  Ա. Բարսեղյանի՝ «Հատուկ ուսումնական բաժանմունքի տեսողական խնդիրներ ունեցող ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակությունը»  խորագրով մենագրությունը  տպագրության երաշխավորելու  հարցը:

Զեկ.՝ գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ.Գիտ.խորհուրդ24.11.2022թ.:                                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

14.11.2022թ.

Previous Article
Next Article