ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1.1 կետի համաձայն՝ արգելվում է ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների օգտագործումը բարձրագույն և հետբուհական ուսումնական հաստատություններում և դրանց շենքերի մուտքերից ուղիղ գծով մինչև 5 մետր հեռավորության վրա:

Համաձայն «Վարչական իրավախախտումնումերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 173.2-ի՝ կրթական հաստատություններում ծխելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝  սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով (50 000 ՀՀ դրամ):

Շենքերի բակային տարածքներում հատկացված են ծխելու համար նախատեսված վայրեր՝ համապատասխան ցուցանակներով:

Previous Article
Next Article