поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

 Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 

2018/19 ուստարվա՝ ըստ մասնագիտությունների

 ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ   

ՑԱՆԿ 

հ/հ

Դասիչ

Մասնագիտություն

Քննություններ

Տեղ

Ուսման վարձ /հազ.դրամ/

մրցութային

ոչ մրցութային

330

1

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

40

320

2

011301.03.6

Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

25

280

3

011401.01.6

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

20

280

4

011401.05.6

Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

20

280

5

011401.09.6

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ կամ Կ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

20

280

6

011401.18.6

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ)** կամ Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

20

280

7

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

20

280

8

011401.20.6

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

20

280

9

011401.21.6

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(բ)

Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

25

320

10

031301.01.6

Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)** կամ Կ(գ)**

 

 

25

280

11

041301.01.6

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մգ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

30

320

12

042101.01.6

Իրավագիտություն

ՀԺՊ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

20

480

13

053101.02.6

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

20

280

14

061101.02.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մգ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

25

280

 

Օգտագործված հապավումներ

(բ) բանավոր
(գ) գրավոր
Ա Աշխարհագրություն
Անգլ Անգլերեն լեզու
Գծն Գծանկար
Գն Գեղանկար
ԵՏՍ Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո
ՆԵՍԿ Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

ԸՖՊ Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն
ՄԿՖ Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ԸՊ Ընդհանուր պատմություն
ՀԺՊ Հայ ժողովրդի պատմություն
Հլ Հայոց լեզու
Հլգ Հայոց լեզու և գրականություն
Ռլ Ռուսաց լեզու
Ռլգ Ռուսաց լեզու և գրականություն
Կ Կենսաբանություն
Մ Մաթեմատիկա
Ք Քիմիա
Ֆ Ֆիզիկա
ՍԱ Ստեղծագործական աշխատանք
ԲՀՄ Բանավոր հաղորդակցման մշակույթ
Օտլ ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն

* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

** Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում`տարեկան գնահատականը:

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ (ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ)2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Back to top