поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

 Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 

2018/19 ուստարվա՝ ըստ մասնագիտությունների

 ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ   

ՑԱՆԿ  

Դասիչ

Մասնագիտությունըկրթական

 ծրագիրը

Քննություններ

Ուսմ.

վարձը

 /հազ. դրամ/

Մրցութային

Ոչ մրց.

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

 

 

 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն  և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

400

 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

350

011401.00.6

Մասնագիտականմանկավարժություն

 

 

 

 

 

 

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)** կամ Ֆ(գ) **

 

 Հլգ(գ)*

350

 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ (գ) **

 

Հլգ(գ)*

350

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ(գ) կամ Կ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

350

 

011401.11.6 Կերպարվեստ

Գծն

Գն

 

Հլգ(գ)*

350

 

011401.18.6 Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ)** կամ Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)* 

350

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)* 

350

 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

350

 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(բ)

Անգլ (գ)

 

Հլգ(գ)*

400

031301.00.6

Հոգեբանություն

 

 

 

 

 

 

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)** կամ Կ(գ)**

 

 

350

041301.00.6

Կառավարում

 

 

 

 

 

 

041301.01.6 Կառավարում(ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

400

042101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

 

 

 

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀԺՊ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

600

053101.00.6

Քիմիա

 

 

 

 

  

 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ) ** կամ Ֆ(գ) **

 

Հլգ(գ)*

350

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

         
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

400

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային 

գիտություն)

 

 

 

 

 

 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ (գ)** կամ Անգլ (գ)**

 

Հլգ(գ)*

350

101801.00.06

Սերվիս

         
 

101801.01.6 Սերվիս

Ա(գ) կամ ՀԺՊ (գ)

Օտլ(գ)**

   

350

Օգտագործված հապավումներ

(բ) բանավոր
(գ) գրավոր
Ա Աշխարհագրություն
Անգլ Անգլերեն լեզու
Գծն Գծանկար
Գն Գեղանկար
ԵՏՍ Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո
ՆԵՍԿ Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

ԸՖՊ Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն
ՄԿՖ Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ԸՊ Ընդհանուր պատմություն
ՀԺՊ Հայ ժողովրդի պատմություն
Հլ Հայոց լեզու
Հլգ Հայոց լեզու և գրականություն
Ռլ Ռուսաց լեզու
Ռլգ Ռուսաց լեզու և գրականություն
Կ Կենսաբանություն
Մ Մաթեմատիկա
Ք Քիմիա
Ֆ Ֆիզիկա
ՍԱ Ստեղծագործական աշխատանք
ԲՀՄ Բանավոր հաղորդակցման մշակույթ
Օտլ ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն

* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

** Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում`տարեկան գնահատականը:

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ (ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ)2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Back to top