Ուշադրություն
Հայտարարություն - Հինգշաբթի, Հունիսի 15 2017, 10:15
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ - Երեքշաբթի, Հունիսի 21 2016, 12:38
ԼԵԶՈՒ, ԽՈՍՔ, ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - Չորեքշաբթի, Նոյեմբերի 19 2014, 16:44
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - Չորեքշաբթի, Հունիսի 07 2017, 10:33

Ընդունելություն բակալավրիատ

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի

2017/18 ուստարվա՝ ըստ մասնագիտությունների

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ

ՑԱՆԿ

Թիվ

Դասիչ

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Քննություններ

Տեղեր

Ուսման վարձը /հազ. դրամ/

Մրցութային

Ոչ մրց.

Ան

Վճ

56

Այդ թվում՝ ԲԶ

544

 1.  253.

Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

3

-

22

350

  2.
 254.

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

3

-

22

400

  3.
 255.

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

4

1

26

350

  4.
 256.

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

3

-

22

350

  5.
 257.

Ռադիոֆիզիկա

Ֆ(գ) կամ Մ(գ)

Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

 

3

-

17

350

  6.
 258.

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Օտլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

3

1

27

350

  7.
 259.

Իրավագիտություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Օտլ(գ)

Հլգ(գ)

 

-

-

30

600

  8.
 260.

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

3

-

27

350

  9.
261. 

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(բ)

Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

3

1

47

400

  10.
 262.

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

3

-

22

350

  11.
 263.

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մգ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

3

-

22

350

  12.
 264.

Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ Կ(գ)

 

 

3

-

32

350

  13.
 265.

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

4

-

56

400

  14.
 266.

Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

3

-

32

350

  15.
 267.

Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

Մգ)*

3

-

22

350

  16.
268. 

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մգ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

4

1

36

400

  17.
269.

Սերվիս

Ա(գ) կամ ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

2

-

18

350

  18.
 270.

Լրագրություն

Հլգ(գ)

ԲՀՄ(բ)

 

 

2

-

18

350

  19.
 271.

Երաժշտական կրթություն

ԵՏՍ(գ,բ)

ՆԵՍԿ և երգ

 

Հլգ(գ)*

1

-

14

350

  20.
 272.

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ

 

Հլգ(գ)*

3

1

32

350

Օգտագործված հապավումներ

(բ)       բանավոր
(գ)       գրավոր
Ա         Աշխարհագրություն
Անգլ    Անգլերեն լեզու
Գծն     Գծանկար
Գն       Գեղանկար
ԵՏՍ    Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո
ՆԵՍԿ  Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

ԸՖՊ    Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն
ՄԿՖ   Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ԸՊ       Ընդհանուր պատմություն
ՀԺՊ     Հայ ժողովրդի պատմություն
Հլ        Հայոց լեզու
Հլգ      Հայոց լեզու և գրականություն
Ռլ       Ռուսաց լեզու
Ռլգ     Ռուսաց լեզու և գրականություն
Կ         Կենսաբանություն
Մ        Մաթեմատիկա
Ք         Քիմիա
Ֆ         Ֆիզիկա
ՍԱ      Ստեղծագործական աշխատանք
ԲՀՄ    Բանավոր հաղորդակցման մշակույթ
Օտլ     ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն

* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

** Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում`տարեկան գնահատականը: 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ  ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ