Ռեկտորատի նիստում

  • Երեքշաբթի, Մրտ 06 2018

 

Մարտի 5-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորատի նիստ, որը վարեց բուհի ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանը:

Օրակարգի առաջին հարցը՝ «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման նպատակով» (ERASMUS +, PRINTeL) ծրագրի մեկնարկի մասին էր: Հարցի շուրջ զեկույցով հանդես եկավ ուսումնամեթոդական վարչության պետ, կ.  գ.  թ., դոցենտ Անուշ Գևորգյանը: Զեկուցողը ներկաներին տեղեկացրեց, որ Վանաձորի պետական համալսարանը ներգրավվել է PRINTeL ծրագրի մեջ, որը երաշխավորվում է ERASMUS + ծրագրի կողմից: Նախագծի ղեկավարը համարվում է ԵՊՀ-ն, տևողությունը 3 տարի է՝ 2018-2020 թթ.: Նախագծի նպատակը դասավանդման նոր մեթոդների կիրառումն ու ներմուծումն է բուհեր: Այն ենթադրում է ընդհուպ մինչև վիրտուալ ակադեմիայի ստեղծումը, որը հասանելի կլինի և՛ ուսանողներին, և՛ դասախոսներին: Նախագիծը կազմված է 7 աշխատանքային փաթեթներից, որոնցում ներառված են եվրոպական լավագույն փորձի ուսումնասիրություն, տարածքային բուհերում կարիքների վերլուծություն, վերապատրաստումների պլանի կազմում, դասախոսական կազմի կարողությունների զարգացում, Էլեկտրոնային ուսուցման և դասարանային ենթակառուցվածքի ստեղծում, նորարարական դասավանդման համար ուսումնական պլանների ստեղծում և նոր մեթոդների կիրառություն, ուսանողներից հետադարձ կապի ստացում, Վիրտուալ (VATL) ակադեմիայի պորտալի համար գործառույթների սահմանում, հայեցակարգային մոդելի ձևավորում, նոր սարքավորումների ձեռք բերում, ուսուցման համար ձեռնարկների հրատարակում, VATL ֆորումի և համագործակցային ցանցի ստեղծում, որակի ապահովում և ինֆորմացիայի տարածում: Համագործակցային դաշտում ներառվում են արևելյան երկրների 3 բուհեր. ՀՀ-ից՝ Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան և Վանաձորի պետական համալսարան: Ծրագրում ներառված են եվրոպական երկրների համալսարաններ, որոնք պետք է սովորեցնեն՝ ինչպես տեխնոլոգիաներով իրականացնել դասավանդում: Մեկնարկային խորհրդաժողովը կայացել է փետրվարի 15-16-ին, որի ժամանակ բոլոր բուհերը ներկայացրել են իրենց հնարավորությունները, քննարկվել են կազմակերպչական հարցեր, նախագծի առաքելությունը, համակարգման աշխատանքները և ակնկալվող արդյունքները: Ծրագրի առաջին փաթեթի աշխատանքները սկսվել են մարտի 1-ից: Այս տարի նախատեսվում է որոշակի կազմի ուսուցում. ՎՊՀ-ից կներառվեն մոտ 10 ներկայացուցիչներ, որոնք կվերադառնան և բուհում կիրականացնեն նոր տեխնոլոգիաների դասընթացներ: Վիրտուալ ակադեմիան կգործի 2019 թվականից: Որակի ապահովման փաթեթի ղեկավարը Շվեդիայի համալսարանն է, որն իր անելիքների շրջանակում հետաքրքիր փաստարկներ է ներկայացրել, որոնք (ուսանելու դեպքում) հետագայում կկիրառվեն նաև մեր բուհի ներքին գործառույթներում:

Օրակարգի երկրորդ հարցի՝ 2017-2018 թթ.  ուսումնական տարվա առկա ուսուցման համակարգի 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփման արդյունքների վերաբերյալ զեկուցումներով հանդես եկան ֆակուլտետների դեկանները:

Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ս. Ժամհարյանը նշեց որ «Կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի 2 ուսանողուհիներ 23-ական կրեդիտներով պարտքեր ունեն: Ուսանողուհիներից մեկը վճարի խնդիր է ունեցել, սակայն վճարելուց հետո է բացակայել և հավաքել 23 կրեդիտ պարտք: «Պատմություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի մեկ ուսանող 20 կրեդիտ պարտք ունի, 9 առարկաներից հանձնել է միայն 1-ը: Դեկանը նշեց, որ վերոնշյալ երեք ուսանղների հետ էլ անձամբ զրուցել է բացակայությունների և կրեդիտների պարտքերի վերաբերյալ:

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Զ. Վարդանյանը զեկուցեց, որ ֆակուլտետում քննաշրջանից հետո 18 ուսանողներ ունեցել են ակադեմիական պարտքեր: Պարտքերի մարման 2-րդ շրջանից հետո մնացել են 5 ուսանողներ, որոնցից 3-ը 1-ական պարտքով զորակոչվել են զինվորական ծառայության, 2-ը՝ «Ֆիզդաստիարակություն» մասնագիտության 1-ին կուրսից, 1-ը՝ «Կենսաբանություն» մասնագիտության  2-րդ կուրսից՝ նույն կուրսի 2 ուսանողներ ունեն 1-ական առարկայական պարտք ունեն:

Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. Պողոսյանի խոսքով՝ ֆակուլտետում «Անգլերեն լեզու» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսերի 2 ուսանողներ ունեն պարտքեր: Ուսանողները քննական առարկաներից գիտելիքների նվազագույն պաշար չեն ունեցել:

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան,  ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հ. Գրիգորյանը զեկուցեց, որ  ֆակուլտետում պարտքեր ունեցողներ չկան: Կրեդիտային պարտք ունեցել է «Մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի 1 ուսանող, որը հանձնել է քննաշրջանի 2-րդ փուլում:

Մանկավարժության ֆակուլտետում քննական պարտքեր ունեն 7 ուսանողներ. հիմնականում 6-ական կրեդիտ պարտքեր են: «Մանկավարժություն և մեթոդիկա»  մասնագիտության 5 ուսանողներ պարտքեր ունեն միևնույն առարկայից՝ «Մայրենի լեզվի մեթոդիկա»: Հեռացման ենթակա ուսանողներ չկան:

Օրակարգի երրորդ հարցը  ուսանողների հաճախումների վերաբերյալ էր. հարցի շուրջ  զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները:

Պատմաշխարհագրգրական ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կուրսերում բացականեր չեն եղել, 2 ուսանողներ հրավիրված են եղել զինկոմիսարիատ, «Պատմություն» մասնագիտության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կուրսերում փետրվարի 27-ին 7 ուսանողներ բացակայել են սեմինար պարապմունքներից, «Իրավագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի 15 ուսանողներից 7-ը բացակայել են, դեկանատի կողմից նկատողություն են ստացել 2 ուսանողներ, «Պատմություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի 1 ուսանող ունի 24 ժամ բացակա:

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» մասնագիտության 1-ին կուրսում բացակայություններ չկան, 2-րդ կուրսում 1 ուսանող հիվանդ է եղել, արդեն հաճախում է դասերին: 3-րդ կուրսում այս շաբաթ բացակայողներ չեն եղել: «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերում բացականեր չկան, նույն մասնագիտության 10 ուսանողներից կազմված 3-րդ կուրսում բացակայել է 1 ուսանող (2 օր չի հաճախել դասերի)՝ հիվանդ լինելու պատճառով:

Գ. Խաչատրյանը դեկաններին հանձնարարեց նախօրոք հաշվետվության տեսքով ներկայացնել բացակայությունները՝ ավելի մանրակրկիտ տեղեկացնելով:

Օրակարգի չորրորդ հարցի՝ դասալսումների ընթացքի վերաբերյալ  ֆակուլտետների դեկանները նշեցին, որ դասալսումներն արդեն իսկ ընթացքի մեջ են, ֆակուլտետների դեկաններն անձամբ կմասնակցեն դասալսման գործընթացին: Դասալսումներին կմասնակցեն նաև ամբիոնների վարիչները:

Օրակարգի վերջում քննարկվեցին ընթացիկ հարցեր:

 

Աստղիկ Հարությունյան

 

 

 

 

 

 

 

Կարդացվել է 400 անգամ
Գնահատել նյութը
(0 մարդ)
Մեկնաբանություններ թողնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ:

Մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Մարտի 19-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Վանաձորի պետական համալսարանն ընդգրկված է «PRINTeL

Մանրամասն

ՎՊՀ «սոխակները»՝ Դիլիջանի

Վանաձորի պետական համալսարանի «Բիայնա» երգչախումբը և

Մանրամասն

Վերապատրաստում

Սույն թվականի փետրվարի 19-23-ը Եվրամիության՝ Էրազմուս+

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Մարտի 5-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

Բանավեճի ակումբի

Ասում են` եթե միտքդ պայծառ չէ, դու կռվում ես, հակառակ

Մանրամասն

«Լեզուն և իմ

Ս.թ. փետրվարի 22-ին «Լեզուն և իմ հնարավորությունները»

Մանրամասն