Գիտխորհրդի նիստ 31.03. 2022 թ.

ՎՊՀ գիտխորհրդի հերթական նիստը մեկնարկեց քվորումի առկայությամբ, օրակարգի հաստատմամբ: Առաջին հարցը գիտահետազոտական աշխատանքներում մագիստրանտների, ասպիրանտների և հայցորդների ներգրավածության  վերլուծությունն էր, զեկուցողը՝ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ. Հովսեփյանը: Ուսանողների կողմից հրատարակված գիտական հոդվածների քանակական վերլուծությունը փաստում է, որ մագիստրատուրայի ուսանողները իրենց հոդվածները տպագրում են ինչպես ՎՊՀ-ի, այնպես էլ ԲՈԿ-ի ցանկում ընդգրկված  գիտական ամսագրերում:  

2023-24 ուստարվա  բակալավրիատի  ընդունելության  մասնագիտությունների ցանկը /առկա, հեռակա/ ներկայացրեց ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյանը: Բուհի գիտխորհուրդը մասնագիտությունների ցանկը հաստատեց միաձայն: 

Օրակարգի հաջորդ հարցը ՄԿԾ-ն իրականացնող խմբի ինքնավերլուծությունն էր: Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Ա.Խաչատրյանը գիտական խորհրդին ներկայացրեց ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման տվյալները և արտաքին շահառուների կարծիքները: 

ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքների՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանության հարցով զեկուցումներով հանդես եկան  մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի,  արվեստի և  սպորտի, օտար լեզուների և գրականության ամբիոնների վարիչները: 

Գիտական խմբերի հայտերի քննարկման արդյունքները գիտխորհրդին ներկայացրեց գիտական խմբերի հայտերը ուսումնասիրող  հանձնաժողովի նախագահ Ա. Հարությունյանը: Ներկայացված բոլոր թեմաները հաստատվեցին: 

Պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ֆ. Մովսիսյանի «Հայ հասարակական միտքը  XIX դարի եվրոպական ազգային-ազատագրական շարժումների մասին» մենագրությունը գիտխորհուրդը  երաշխավորեց տպագրության:  

Օրակարգի վերջին հարցով ներկայացվեցին կարգերի և կանոնակարգերի մասնակի փոփոխությունները («Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և խթանման» կարգ, «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Աշխատակիցներին և ուսանողներին դրամական օգնություն և աջակցություն տալու, ուսանողներին խրախուսելու և պարգևատրելու» կարգ, «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի ուսանողական նպաստների, պետական և անվանական կրթաթոշակների տրամադրման կարգ /փոփոխված/), որոնք  հաստատվեցին միաձայն : 

Previous Article
Next Article