поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Հարգելի՛ ՎՊՀ դասախոս,

Վանաձորի պետական համալսարանը մասնակցում է  ERASMUS+ PRINTeL«Փո­փոխություն լսարանում. Նորա­րա­րական դասավանդ­ման և ուսումնառության օժան­դակում՝ Արևելյան գործ­ընկե­րության երկրներում ուսա­նողի ուսումնական փորձա­ռության բարելավման նպատակով» նախագծին, որի շրջանակներում 2018թ-ի նոյեմ­բեր-դեկտեմբեր ամիսներին նախատեսվում է իրականացնել ՎՊՀ դասախոսների 5-օրյա ինտենսիվ (արագացված) վերապատրաստում նախագծի գործընկեր եվրոպական համալսարաններում (Լյովենի կաթոլիկ, Բարսելոնայի, Պորտոյի,Լինշոպինգի և Գրացի Կիրառական գիտությունների համալսարաններ)։

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել վերապատրաստողներ, ովքեր կտիրապետեն դասավանդման և ուսումնառության նորարարական և տեխնոլոգիա­պես հագեցած ժամանակակից մեթոդներին` ձեռք բերած փորձը հետագայում ՎՊՀ-ում տարածելու նպատակով։ Նախատեսվում է վերապատրաստել թվով 6 այդպիսի վերապատրաս­տող։

Թեկնածուների ընտրությունը կատարվելու է մրցութային հիմունքով` համա­պա­տասխան հանձնաժողովի կողմից։Վերապատրաստման և գործուղման բոլոր ծախսերը փոխ­հատուցվելու են PRINTeLնախագծի միջոցներից։

Թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները և մրցույթի չափանիշներն են`

  1. ՎՊՀ հիմնական աշխատող,
  2. տարիքը` մինչև 50,
  3. անգլերենի լավ իմացություն (առնվազն C1 մակարդակ),
  4. տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման հմտու­թյուն­ներ,
  5. պարտավորություն` վերապատրաստումից հետո` 3 ամսվա ընթացքում վե­րա­­պատրաստելու առնվազն տասնհինգ գործընկեր դասախոսի, ինչի մասին թեկ­նածուի հետ կնքվելու է համապատասխան համա­ձայնագիր,
  6. առավելությունը տրվելու է այն թեկնածուներին, ցանկություն կունենան դասավանդելու ՎՊՀ շարունակական կրթության կենտրոնի դասախոսների վերապատրաստման ծրագրերում և հանձնառու են շարունակելու այդ գոր­ծունեությունը առնվազն 2 (երկու) տարի։

Դիմում-հայտերը կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային կամ թղթային տարբե­րակով` ՎՊՀ ուսումնամեթոդական վարչություն (վարչական մասնաշենք, 2-րդ հարկ, առաջին սենյակ կամ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  էլեկտրոնային հասցեով)` ս.թ. հուլիսի 6-ից մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ։

Մրցույթը կկայանա ս.թ. սեպտեմբերի 3-5-ը, իսկ ար­դյունք­ները կհրապարակվեն սեպտեմբերի 7-ին։

Back to top