поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Հարգելի′ գործընկերներ.

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին և Վանաձորի պետական համալսարանի (Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի) հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի կունենա 2019 թ. հունիսի 6-7-ը:

Գիտաժողովի նպատակն է ուրվագծել գիտական հետազոտությունների և դրանց առնչությունների հեռանկարները, համընդհանուր գիտակարգերի և միջգիտակարգային խնդիրների լուծման ուղիները:

Գիտաժողովի թեմատիկան ազատ է (հումանիտար – հասարակագիտական և բնագիտամաթեմատիկական):

Գիտաժողովը նախատեսում է առկա և հեռակա մասնակցության ձևեր:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Կից ներկայացնում ենք տեղեկատվական նամակը:

 


Dear Sir!  

You are invited to participate in the international conference dedicated to the 150th anniversary of Hovhannes Toumanyan and the  50th anniversary of Vanadzor State University (former Kirovakan Teacher's Training Institute ), which is to be held on 6-7 June in Vanadzor.

The conference aims at outlining the prospects on  scientific research studies and their relations, and the ways of solving the problems of universal disciplines and inter-disciplinary issues.

There is a free  choice of conference topics  from a range of  disciplines  (humanities / social sciences, natural sciences/mathematics).

The conference provides in-person and  virtual participation.

The working languages at the conference are Armenian, Russian and English.

Please find attached the informative letter for your reference.

Respectfully-   VSU Rector  Gourgen Khachatryan

 

Dear Colleagues!  

You are invited to participate in the international conference dedicated to the 150th anniversary of Hovhannes Toumanyan and the  50th anniversary of Vanadzor State University (former Kirovakan Teacher's Training Institute ), which  is to be held on 6-7 June in Vanadzor.

The conference aims at outlining the prospects on  scientific research studies and their relations, and the ways of solving the problems of universal disciplines and inter-disciplinary issues.

There is a free  choice of conference topics  from a range of  disciplines  (humanities / social sciences, natural sciences/mathematics).

The conference provides in-person and virtual participation.

The working languages at the conference are Armenian, Russian and English.

 

 

The Organizational Committee of the Conference

Chairman

Gourgen Khachatryan       RA, Vanadzor, VSU, Rector, Ph.D, Professor

Deputy Chairmen

Aren Santoyan                   RA, Vanadzor, VSU, Prorector, Candidate of  

                                           Philological Sciences, Associate Professor

Sousanna Toumanyan       RA, Vanadzor, VSU, Prorector, Candidate of  

                                           Philological Sciences, Associate Professor

 

Responsible Secretaries

Albert Poghosyan               RA, Vanadzor, VSU, Dean of the Philological Faculty,  Candidate of  

                                           Philological Sciences, Associate Professor

Martun Tovmasyan            RA, Vanadzor, VSU, Associate Professor of the Chair of Physics

 

Members

 Rafik Yedoyan                                          RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Biology,  

                                                                  Doctor of Agricultural Sciences, Professor,

                                                                  Corresponding Member of  NAS RA     

Hovhannes Ayvazyan                            RA, Vanadzor, VSU, Professor of the Chair of Literature,

                                                               Doctor of Philological Sciences

 Pargev Gevorgyan                                 RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Pedagogy,

                                                                Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Gagik Yetimyan                                    RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Philosophy

                                                               Politology, Doctor of Historical Sciences, Professor 

Vano Yeghiazaryan                               RA, Vanadzor, VSU, Professor of the Chair of Literature,

                                                               Doctor of Philological Sciences

Armen Tsaturyan                                  RA, Vanadzor, VSU, Principal of the Special School with 

                                                              In-depth study of Mathematics and Natural Sciences,

                                                              Doctor of Mathematical Sciences, Professor

 

Hrachik Ghazaryan                               RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Chemistry,

                                                               Doctor of Chemical Sciences, Professor

Vandos Gharagyozyan                          RA, Vanadzor, VSU, Professor of the Chair of  Physical

                                                              Education and Emergency State Issues, Doctor of

                                                               Pedagogical Sciences

Felix Movsisyan                                     RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of History,

                                                               Doctor of Historical Sciences, Professor

Teresa Shahverdyan                            RA, Vanadzor, VSU, Dean of the Faculty of Pedagogy,

                                                             Doctor of Philological Sciences, Professor

Dora Sakayan                                       Canada, Montreal, University of McGill, Doctor of

                                                             Philological Sciences,Professor,Honorary Professor of YSU

Norik Sargsyan                                      RA, Vanadzor, VSU, Associate Professor of the Chair of

                                                               Physics, Doctor of Economical Sciences

Zaruhie Vardanyan                                RA, Vanadzor, VSU, Dean of the Faculty of Biology and

                                                               Chemistry, Doctor of Biological Sciences, Professor

Hrach Martirosyan                                Netherlands, Leiden, University of Leiden, Candidate of

                                                               Philological Sciences

Karine Arustamyan                              RA,Vanadzor,VSU, Head of the Chair of Russian Language,  

                                                             Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Hasmik Harutyunyan                         RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Armenian

                                                           Language, Candidate of Philological Sciences, Associate

                                                          Professor

Lusine Vardanyan                           RA,Vanadzor,VSU, Head of the Chair of Foreign Languages,

                                                         Candidate of Philological Sciences, Associate Professor                    

                 

      

 

Informative Letter

Prospective authors are invited to submit original papers directly to the Organizing Committee via the following emails: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ (humanitarian- social sciences), Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ (natural sciences):

1.Application form (in the way described in appendix 1) -by December 1, 2018

2.Aricle  - by February 15, 2019

The papers  will undergo expert examination by  the editorial board  of the conference and those selected will be published in the collection of conference materials before the conference.

The papers will be checked online for plagiarism.

The conference is to be held at VSU on June 7-8, 2019. The opening of the conference is  at 12:00,  the registration of participants - at 11:30. (The conference starts at 12:00p.m., the registration of participants starts at 11:30)

For further information you can contact  the responsible secretaries of the editorial board of the conference A. Poghosyan (tel:+37493654995, email: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։) and M.Tovmasyan ( tel:+37493629418, email: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։)

Requirements for the submitted articles:

The author(s) shall mark the date of submitting the article to the responsible secretary and sign it.

The following order of arranging the material is required:

The articles are published in Armenian, Russian or English.

The articles shall be submitted in paper and electronic  versions.

 

Computer Layout

Formatting: MS World 2007, page layout - А4, margins - 2 cm from the top;2,5cm from the bottom; 3.0cm from the left; 1,0cm from the right.

Font- Unicode (Sylfaen); Font size- 12pt; line spacing  (interval) – 1.5, First line- 0,75 cm.

No double space.

Diagrams, pictures and graphic  shall be enumerated, the text font size  on them should be 10pt,Bold, Italic,  the picture size no bigger than 110 Х 170 mm. The font size of the diagrams shall be 10pt.

Equations and mathematical expressions shall be presented in Microsoft Equation, Italic, the main ones – on a separate line, in the centre and can be enumerated in the right hand corner of the  same line in round brackets ().

The articles containing symbols which are not available in Sylfaen font, shall  be provided with the electronic font of those symbols.

The title of the article shall be in Bold,  at the top of  page 1, in the centre, without uppercase letters.

The author’s surname and name on the next line, in Bold, Italic.

The next line shall have the phrase: Key words and  6-8 key words or expressions.

The references in the text shall be in square brackets [].

Notes shall be at the bottom of the page, enumerated  in order of increasing.

At the end of the text-  “Bibliography” in Bold, without uppercase letters.

The list of used literature from the next line` enumerated in alphabetical order.

Bibliography is followed by summary in two languages, which shall be identical in their contents and key words and consist of at least 50-60 words.

The title of the summary, surname and name of the author in the next line, the word “Summary” in the corresponding language, in uppercase letters, the key words and the summary text on separate lines.

The size of the article:

  1. 4-6 pages for physicomathematical, natural and technical sciences
  2. 6-8 pages for humanities and social sciences
  3. 8-10 pages for teaching and methodological articles

The summary in two languages, lists of bibliography, sources and abbreviations are not included in the size of the article.

 

Appendix 1

Application Form for Participation

Full name

 

Current position, academic degree, academic rank

 

Institutional Affiliation

 
   

Address

 

Email address

 

Full title of the article (Armenian, English, Russian)

 

Need for accommodation (for foreign colleagues only)

 

 

 

Back to top