поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Քիմիայի ամբիոնը կազմավորվել է 1972թ.: Այժմ ամբիոնն ունի 12 դասախոս, այդ թվում` գիտությունների 1 դոկտոր-պրոֆեսոր, 8 թեկնածու, 1 ասպիրանտ:
Ամբիոնի կողմից դասավանդվում են շուրջ 33 առարկաներ:
Այսօր ամբիոնը հետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում հետևյալ բնագավառներում` բարձր էներգիաների քիմիա, կոմպոզիցիոն նյութերի (բաղադրանյութերի) քիմիա: Ամբիոնի դասախոսները շուրջ 310 գիտական հոդվածների հեղինակներ են, որոնք տպագրվել են խորհրդային և արտասահմանյան երկրների գիտական մի շարք հանդեսներում:
Ամբիոնի աշխատակիցները պետական համապատասխան կազմակերպությունների կողմից ստացել են 45 գյուտերի արտոնագրեր, որոնցից մեկը արտոնագրվել է ԳԴՀ-ում և Հունգարիայում` որպես պատենտ:

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2015-2018ԹԹ.
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Back to top