2023Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023ԹՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  23ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1ՎՊՀ Գիտության ոլորտի զարգացման 2023-2025թթ ռազմավարություն։

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների

  գծով  պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

2. Հաղորդում՝  հեռավար ուսուցմամբ ՄԿԾ-ների,  կարճաժամկետ կրթական ծրագրերի, միջգիտական կրթական ծրագրերի մշակման և ներդրման  վերաբերյալ:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

                                                                      գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

3ՎՊՀ ամբիոնների՝  2022-23թթ.  ուս.տարվա գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության վերլուծություն:

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների

  գծով  պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

4 Վանաձորի պետական համալսարանի 2024/2025 ուստարվա բակալավրի  ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով (առկա, հեռակա) ընդունելության մասնագիտությունների  վարձավճարների և տեղերի հաստատում:

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման

 բաժնի ղեկավար Ա.Գևորգյան

5 Վանաձորի պետական համալսարանի 2024/2025 ուստարվա ուսուցմամբ  մագիստրոսի   կրթական ծրագրով (առկա, հեռակա) ընդունելության մասնագիտությունների,  վարձավճարների և տեղերի հաստատում:

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման

բաժնի ղեկավար Ա.Գևորգյան

6 Հաղորդում՝ ՎՊՀ–ում կազմակերպված վերապատրաստումների,  ՊԴ և ՈՒՕ  աշխատակազմի մասնագիտական    վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացների մշակման և ներդրման  վերաբերյալ:

Զեկ.՝ կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման

               կենտրոնի ղեկավար Վ.Նազարյան

7 Հաղորդում համալսարանում հրատարակչական աշխատանքների  վերաբերյալ:

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

8 Հաղորդում 2023-24 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու

 քարտուղար Վ.Նազարյան

9Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի կրթական ծրագրի (022201017 — «Պատմություն») ուսումնական պլանում  համապատասխան փոփոխության քննարկում և հաստատում։

Զեկ.՝ հումանիտար գիտությունների

ֆակուլտետի դեկան Մ Բրուտյան

10 2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման նպատակով  առաջին կուրսերում դասավանդվող մասնագիտական «Օտար լեզու»,  մասնագիտական «Ռուսաց լեզու», «Կիրառական տեղեկատվական համակարգեր ըստ ոլորտի» դասընթացները հոսքերով կազմակերպելու հարցը։

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

                                                                      գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

11․ Կարգերի և կանոնակարգերի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խմբերի կանոնակարգ։

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների

  գծով  պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

  •  «Ուսանողների, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի շարժունության կանոնակարգ» -ի վերաբերյալ աշխատանքային խմբի առաջարկությունները։

Զեկ.՝ աշխատանքային խմբի ղեկավար

Ա. Հարությունյան

12. 2023-2024  ուստարվա մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Հերմինե Այվազյանի  ատենախոսության գիտական ղեկավարի, ուսումնական և անհատական պլանների հաստատումը:

Զեկ.՝ գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժնի ղեկավար   Ա. Հարությունյան

13 Ամբիոնների  պրոֆեսորոդասախոսական անձնակազմի կողմից ներկայացված   գիտական աշխատանքները տպագրության երաշխավորելու  հարցը

  • Հայոց  լեզվի  և  գրականության  ամբիոնի  պրոֆեսոր Գ Խաչատրյանի «Գրաբար» ձեռնարկի վերահրատարակում,
  • Պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր Ֆ Մովսիսյանի «Մասոնությունը հայոց մեջ» մենագրությունը,
  • Հայոց  լեզվի  և  գրականության  ամբիոնի  դոցենտ Վ Փիլոյանի «Անտեսանելի ներկայության գոյությունը Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունը» հոդվածների ժողովածուն,
  • Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Ա Ղազարոսյանի «Մասնագիտական կողմնորոշում և մասնագիտության ընտրություն» թեստերի ժողովածուն։

Զեկ.՝ գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

14Ընտրություն

Դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար։

2023 թ.-ի նոյեմբերի 23-ի գիտխորհրդի նիստի ընտրությանը դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդի ցուցակ:

Զեկ. գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային

հանձնաժողովի նախագահ Ֆ.Մովսիսյան

Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր    առաջ:

                         բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ. Գիտ.խորհուրդ23.11.2023թ.:                                                

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

13.11.2023թ.

Previous Article
Next Article