2023Թ ՀՈՒՆԻՍԻ 22 -ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023Թ ՀՈՒՆԻՍԻ 22 -ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․ Վանաձորի պետական համալսարանի 2024/2025 ուսումնական տարվա ընդունելության բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի (առկա և հեռակա) մասնագիտությունների և քննությունների ցանկի հաստատում:

                                                                           Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

                                        գծով պրոռեկտոր  Լ.Կոստանդյան

2․ Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023  ուստարվանից ներդրված «Իրավագիտություն», «Կառավարում», «Սերվիս» և հեռակա ուսուցման համակարգի 2022-2023  ուստարվանից ներդրված «Հոգեբանություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Սոցիալական մանկավարժություն» կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններում փոփոխություններ կատարելու  հարցի հաստատում․

  • Քննությունների և ստուգարքների կրեդիտների համապատասխանեցում ըստ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի» հիմնադրամի «Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման, հաշվառման կանոնակարգի» 6.1 և 6.2 կետերի
  • «Օտար լեզու» կամընտրական դասընթացի ընդգրկում  «Աշխարհահայացքային և հաղորդակցական կրթամասի կամընտրական դասընթացների» շարքում՝ ըստ  «Վանաձորի Հ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի ECTS հենքով կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների ուսումնական պլանների մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և գնահատման ընթացակարգի» 2․8 կետի

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների

 գծով պրոռեկտոր  Լ.Կոստանդյան

3. Գիտական խմբերի հաշվետվություն։

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

4. «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում» խորագիրը կրող 6-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի երաշխավորման հարցը:

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

5.Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Նարե Հովհաննիսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի փոփոխության հաստատում։

Զեկ.՝ գիտահետազոտական աշխատանքների և նորարարությունների և համագործակցության  բաժնի ղեկավար՝    Ա. Հարությունյան

6․Ասպիրանտական կրթական ծրագրի օրինակելի ուսումնական պլանի քննարկում և հաստատում։

Զեկ.՝ գիտահետազոտական աշխատանքների և նորարարությունների և

 համագործակցության  բաժնի ղեկավար՝    Ա. Հարությունյան

7․Կարգերի և կանոնակարգերի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • «Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, հաշվառման և գնահատման կանոնակարգում» փոփոխություններ քննարկում և հաստատում:

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր՝ Լ. Կոստանդյան

  • ‹‹Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի  աշխատողներին և ուսանողներին դրամական օգնություն և աջակցություն տալու, ուսանողներին խրախուսելու և պարգևատրելու մասին›› կարգում փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

Հանձնաժողովի նախագահ  ՄՌԿ բաժնի պետ՝ Հ. Ղարաքեշիշյան

Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի     նիստից 3 օր առաջ:

                       բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ.Գիտ.խորհուրդ22․06.2023թ.:                                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

12.06.2023թ.

Previous Article
Next Article