2023Թ. ԱՊՐԻԼԻ 20-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023Թ.  ԱՊՐԻԼԻ  20-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․ Զեկուցում մասնագիտական կողմնորոշման, իրազեկման և դիմորդների հավաքագրման արդյունավետության բարձրացման ուղիների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ գիտահետազոտական աշխատանքների և նորարարությունների և

 համագործակցության  բաժնի ղեկավար՝    Ա. Հարությունյան

2․ 2023-2024 ուսումնական տարվա մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության հայտագրված մասնագիտությունների ուսումնական պլանների հաստատում՝ համապատասխանաբար 2, 1․5 տարի ուսման տևողություններով։

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման

 բաժնի ղեկավար Ա.Գևորգյան

3․2022թ․ հունիսի 30-ի Գիտխորհրդում հաստատված Հումանիտար և Բնագիտական ֆակուլտետների մասնագիտությունների բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուսումնական տարվանից ներդրված ուսումնական պլաններում քննությունների և ստուգարքների կրեդիտների համապատասխանեցում ‹‹Գիտելիքների ստուգման գնահատման և հաշվառման›› կարգի 6․1 և 6․2 կետերին  /արձ թիվ 4 24․11․2022թ․ առ․29․11․202թ փոփոխություններով/։

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման

 բաժնի ղեկավար Ա.Գևորգյան

4․Զեկուցում շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ մասնագետ-շրջանավարտների հետ

աշխատանքների համակարգող Լ.Սահակյան

5․ Կարգերի և կանոնակարգերի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  •   ‹‹Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան›› հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի փոփոխություն։

Զեկ.՝ հանձնաժողովի անդամ Հ․Գրիգորյան

  • ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան›› հիմնադրամի  գործավարության կարգի փոփոխություն։

Զեկ.՝ իրավաբան

6․ Ներքոնշյալ կանոնակարգը,  ընթացակարգերը և  գործողությունների ծրագիրը  ուժը կորցրած ճանաչելու հարցը:

Զեկ.՝ իրավաբան

1.         Ընթացակարգ ՎՊՀ-ում շարունակական կրթության կազմակերպման

Ընդունված ՎՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 24.12.2015թ., հաստատված Ռեկտորի 28.12.2015թ. թիվ 1130 Լ/Կ հրամանով:

2.         ՎՊՀ-ում Լեզուների ուսուցման աշխատանքների կազմակերպման ընթացակարգ

Ընդունված ՎՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 24.12.2015թ., հաստատված Ռեկտորի 28.12.2015թ. թիվ 1130 Լ/Կ հրամանով:

3.         ՎՊՀ-ում Շարունակական կրթության կենտրոնի 2019-2021թթ գործողությունների ծրագիր՝ ուղղված աշխատակիցների որակավորման բարձրացմանը

Ընդունված ՎՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 24.01.2019թ., հաստատված Ռեկտորի 30.01.2019թ. թիվ 74 Լ/Կ հրամանով:

4.         ՎՊՀ օտար լեզուների ամբիոնին կից գործող ռեսուրս կենտրոնի կանոնակարգ

Ընդունված ՎՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 28.09.2019թ., հաստատված Ռեկտորի 02.04.2019թ. թիվ 206 Լ/Կ հրամանով:

 Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի     նիստից 3 օր առաջ:

                       բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում` վարչական- գիտ.-Գիտ.խորհուրդ –20.04.2023թ.:                                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

10.04.2023թ.

Previous Article
Next Article