2022Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022Թ.  ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1.2023/2024 ուստարվա բակալավրի  ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով (առկա,հեռակա) ընդունելության մասնագիտությունների  ցանկի, ընդունելության տեղերի և վարձավճարների հաստատում:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

2.  2023/2024 ուստարվա ուսուցմամբ  մագիստրոսի   կրթական ծրագրով (առկա, հեռակա) ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի, ընդունելության տեղերի և վարձավճարների հաստատում:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

 3. Բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի 2-4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 1-2-րդ կուրսերի ուսումնական գործընթացի գրաֆիկները «Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգին» (արձ. թիվ 16 (30.06.2022թ)., ռեկտորի, թիվ 772 Ն/Մ հրաման (04.07.2022թ)  համապատասխանեցնելու հարցը:

 Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

4.Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ  իրականացվող  21T-4C142 ծածկագրով գիտական թեմայի իրականացման 01.10.2021թ.-30.09.2022թ. ժամանակահատվածն ընդգրկող ընթացիկ (տարեկան) հաշվետվություն:

Զեկ.՝ գիտական թեմայի ղեկավար  Զ. Վարդանյան

Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր` գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ. Գիտ.խորհուրդ –                 03.10.2022թ.:                                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

03.10.2022թ.

Previous Article
Next Article