Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2021Թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԵԾ  ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԻՍՏ

Գիտխորհրդի նիստի  գործընթացը կազմակերպելիս անհրաժեշտ է խստագույնս պահպանել կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող սանիտարահիգիենիկ կանոնները և անհրաժեշտ անվտանգության երաշխիքները։

ՕՐԱԿԱՐԳ

1.Հաղորդում  նոր մշակվող ՄԿԾ-ների վերաբերյալ:

Զեկ.՝  ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

2. Հաղորդում «ՎՊՀ գիտական տեղեկագրի» հրատարակման  վերաբերյալ:

 Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

3. Հաղորդում 2021-22 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ 2021-22 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելության պատասխանատու քարտուղար Մ.Բրուտյան

4. Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Շուշանիկ Մխիթարի Մոսինյանի ատենախոսության թեմայի, ղեկավարի, ուսումնական և անհատական պլանների   հաստատում:

 Զեկ.՝ գիտահաետազոտական աշխատանքների,

 նորարարությունների և համագործակցության բաժնի

 ղեկավար Ա.Հարությունյան

5. Ուսանողների կարիքների ներկայացում:

Զեկ.՝ ուս. խորհրդի նախագահ  Տ.Թումանյան

6.  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային և ուսումնամեթոդական    հանձնաժողովների ձևավորման հարցը:

Զեկ.`  համալսարանի ռեկտոր Ռ.Սահակյան

7.Կարգերի և կանոնակարգերի  քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնամեթոդական նյութերի (աշխատանքների) մշակման և ներդրման համար դրամական  խրախուսման հաշվարկման ու վճարման կարգի նախագիծ:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի  անվան  պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատողներին գիտահետազոտական և գիտակազմակերպական ձեռքբերումների և աշխատանքների համար դրամական խրախուսման հաշվարկման ու վճարման

կարգի նախագիծ:

Զեկ.՝ ուսումնամեթոդական  աշխատանքների խրախուսման     հանձնաժողովի նախագահ Ս.Թումանյան

      գիտահետազոտական աշխատանքների խրախուսման հանձնաժողովի նախագահ  Ֆ. Մովսիսյան

համազեկուցող՝ իրավաբան  Ք.Ղազարյան

                     8. Ներքոնշյալ կանոնակարգերի և կարգի մշակման համար հանձնաժողովների ձևավորում.

  • «Գիտական խմբերի ստեղծման և նրանց աշխատանքների խթանման»
  • «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և խթանման»
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Աշխատակիցներին և ուսանողներին դրամական օգնություն և աջակցություն տալու, ուսանողներին խրախուսելու և պարգևատրելու»

                                           Զեկ.`  համալսարանի ռեկտոր Ռ.Սահակյան

                 Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր    առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –25.11.2021թ.:

                                                Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

15.11.2021թ.

Previous Article
Next Article