ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2022Թ.  ՄԱՅԻՍԻ  26-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

 • Հաղորդում պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական կարողություններին ներկայացովող պահանջների մշակման մասին:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

 • ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքների համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին: 

 Զեկ.՝ քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի վարիչ Ա.Ղազարյան

 • Զեկուցում մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաների դրվածքի և արդյունավետության բարձրացման ուղիների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ ամբիոնի վարիչներ՝ էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման,

քիմիայի և կենսաբանության,  հայոց լեզվի և գրականության,  

                                                                          արվեստի և սպորտի, օտար լեզուների և գրականության

 • Հաղորդում  «ՎՊՀ գիտական տեղեկագրի»  համալսարանում հրատարակման  վերաբերյալ:

 Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

 • Անձնակազմի գնահատման նոր մեխանիզմների հաստատում և ներդրում:

Զեկ.՝ ՄՌԿ բաժնի պետ  Հ. Ղարաքեշիշյան

 • Վանդոս Ղարագյոզյանի  և Հմայակ Ղարագյոզյանի «Ծանրամարտ. Օլիմպիադայից օլիմպիադա Ռիո-դե-ժանեյրո-Տոկիո (2016-2021թթ.)» տեղեկագիրքը տպագրության երաշխավորելու  մասին:

Զեկ.՝ գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

 • Ուսանողների կարիքների ներկայացում:

 Զեկ.՝ ուս. խորհրդի նախագահ Վ.Հակոբյան

 • ՈՒԳԸ-ի աշխատանքային պլանի քննարկում ու հաստատում (2022-2023թթ):

Զեկ.՝ ՈՒԳԸ-ի նախագահ Տ.Օհանյան

 • Կարգերի և կանոնակարգերի փոփոխությունների  ներկայացում և հաստատում:
 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Ուսանողների վարչական և պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի շարժունության կանոնակարգ /փոփոխված/:
 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  բակալավրի և մագիստրոսի  կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման  կարգ /փոփոխված/:
 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտական տեղեկագրի հրատարակման կանոնակարգ /փոփոխված/:
 • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ։

Զեկ.՝  իրավաբան Մ.Սիմոնյան

Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –26.05.2022թ.:                                             

16.05․2022թ.

Previous Article
Next Article